Рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції.

Задачею рецензування є сприяння відбору якісних авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки у письмовому вигляді. Відповідно до редакційної етики журналу процедура рецензування є анонімною, як для рецензента, так і для авторів.


Процедура рецензування проходить за такими етапами:

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори. 
 2. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються за профілем дослідження одному, а при необхідності – двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор (заступник головного редактора) журналу.
 3. Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом.
 4. Після отримання статті на розгляд (протягом 3 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму досліджень автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.
 5. Рецензент, як правило, протягом 10 діб робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу.
 7. Рецензент заповнює анкету, де оцінює наступне: чи відповідає тема статті науковому профілю журналу; чи є проблематика статті актуальною; чи відображає назва зміст статті; чи є наукова аргументація основних положень статті логічною та переконливою; чи достатньо обґрунтовані основні результати досліджень; чи містять основні результати досліджень елементи наукової новизни; чи наведені висновки повністю відображають результати дослідження; чи повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені чи перероблені; чи достатня кількість та якість літературних джерел, а також чи коректні посилання на них; загальну грамотність викладу матеріалу. Крім того, за бажанням рецензент може додати розширений коментар, зокрема, рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю, мови, використаної термінології; надати можливі рекомендації щодо напрямків і способів доопрацювання статті, використання тих чи інших наукових методів або методик, джерел інформації.
 8. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.
 9. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті. 
 10. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії). Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 12. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її опублікування у порядку черги.
 13. Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколом засідання Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці журналу.
 14. Затверджена до публікації стаття надається редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.
 15. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.