Про журнал

Журнал «Торгівля і ринок України»  заснований і видається Донецьким національним  університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з 1994р.

Основними цілями журналу є сприяння розвитку знань, обміну ідей та розвитку діалогу у галузі соціально-економічних пробле­м світового та національного господарства, економіки торгівлі та послуг, підприємницької діяльності, фінансів, в українських і міжнародних колах науковців і практиків.

Основними завданнями журналу «Торгівля і ринок України»  є:

- здійснення наукової комунікації між фахівцями - економістами в інтересах їхньої професійної діяльності;

- розміщення  інформації про актуальні теоретичні й прикладні дослідження з розвитку торгівлі та послуг, підприємництва на мікро-, мезо- та макро-рівнях;

-  відображення новітніх досягнень фундаментальних і галузевих результатів експериментальних і теоретичних досліджень з актуальних проблем економіки;

-   забезпечення наступності і кооперації наукової праці за рахунок оперативності передачі наукової інформації в просторі та часі;

- сприяння розміщенню публікацій результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, сучасних доробок молодих фахівців та талановитих студентів;

- участь у наукових дискусіях, повідомлення про наукове відкриття та сприяння доступу до необхідної в науковій роботі інформації;

- підвищення ефективності  підтримки комунікацій з потенційними та існуючими читачами.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями  економіки торгівлі та послуг, економічних механізмів управ­ління підприємством, підприємницької діяльності, маркетингу, менеджменту, а також на теми  фінансів, бухгалтерського обліку, контролю і аудиту, розвитоку сфери послуг на мікро-, мезо- та макро-рівнях, , іншими питаннями, які доводиться вирішувати розвинутим країнами, країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються.

Важливою частиною редакційної політики є публікація статей, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері торгівлі і ринку України.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України, близького зарубіжжя та країн Західної Європи.