Для авторів

  1. Матеріали надсилаються електронною поштою torgivlya@donnuet.edu.ua. Тема листа повинна відповідати ПІБ першого автора. Усі файли повинні бути названі англійською мовою (або літерами), наприклад: doc. Додатково заповнюється інформація про авторів Довідка про авторів
  2. Загальний обсяг статті повинен становити 5-10 сторінок, у тому числі ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Стаття має бути набрана українською або англійською  мовами в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 12, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210×297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен збігатися. Ширина полів становить: верхнє і нижнє – 2 см., ліве – 3см., праве – 1,5см.
  3. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву. Правила оформлення та відповідні приклади наведено у Додатку 1.
  4. Стаття має бути структурована відповідно до форми, представленої у Додатку 1.
  1. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
  2. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
  3. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і оформленими відповідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (подаються в тексті цифрою у квадратних дужках і розміщуються у порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті). Бажаним є посилання у тексті статті на праці редакторів журналу та зарубіжних вчених (їх ініціали та прізвища подаються українською, а у дужках - англійською мовою із зазначенням року).

Наприклад: Е. Райз (E.Rice, 2010)

  1. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та має містити не менше 10 джерел із датою їх видання не раніше, ніж 20 років. У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід подавати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою.

Транслітерація залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови). Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно з вимогами гарвардського стилю (стиль «автор-дата»). Для транслітерації латиницею російськомовних і україномовних текстів можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://translit.ru та http://litopys.org.ua/links/intrans.htm.

Рекомендації щодо оформлення списку літератури представлені у Додатку 2.

  1. Статті, які не відповідають вимогам, до розгляду не прийматимуться.